Akte van berusting

Wat is een akte van berusting?

 

Een akte van berusting bij scheiding, wat is dit nu precies? Met de akte van berusting, of verklaring van berusting, geef je aan dat jullie geen beroep tegen de uitspraak van de rechter zullen instellen. De akte van berusting tevens verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand hoort bij de juridische afwikkeling van jullie echtscheidingsverzoek.

 

Als jullie in het scheidingstraject middels mediation of scheidingsbemiddeling alle afspraken hebben vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, dan wordt het convenant door de advocaat met wie wij samenwerken ingediend bij de rechtbank. De rechtbank geeft vervolgens een echtscheidingsbeschikking af. Echter, met de ontvangst van de beschikking zijn jullie echter nog niet definitief gescheiden.

 

Is een akte van berusting nodig?

 

Een akte van berusting is niet per definitie nodig of vereist. Wel bespaart het jullie veel tijd. Nadat de rechtbank de beschikking heeft afgegeven heb je namelijk nog 3 maanden de tijd om in hoger beroep te gaan. Ben je het niet eens met de scheiding? Dan kan je dit dus binnen deze periode laten weten aan de rechtbank door hoger beroep te stellen. Het komt dus wel eens voor dat een partner de akte van berusting niet wil ondertekenen. Na afloop van deze periode van 3 maanden kan een van jullie de beschikking eenzijdig laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand en is de echtscheiding een feit. Bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding zijn partijen het in de regel juist wel eens met de uitspraak van de rechtbank en zorgt de termijn om in hoger beroep te gaan tegen de beschikking alleen maar vertraging in tijd op. 

 

Hoe kom ik aan een akte van berusting?

 

Nadat de beschikking door de rechtbank is afgegeven, ontvang je de beschikking samen met de akte van berusting van de advocaat. Door het ondertekenen van de akte van berusting verklaar je dat je de hoger beroepstermijn niet wil afwachten en akkoord bent met de beschikking. Nadat de door jou en je ex-partner getekende akte van berusting door de advocaat is ontvangen, zal hij deze samen met de beschikking sturen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats waar jullie destijds zijn gehuwd. De akte van berusting bij gemeenschappelijk verzoek tot scheiding wordt daarom vaak ingevuld en gebruikt.

 

Wat kost een akte van berusting?

 

Bij Scheidingskompas is de akte van berusting een vast onderdeel van de werkzaamheden die we voor je uitvoeren. De advocaat stuurt jullie samen met de beschikking van de rechtbank de akte van berusting toe. Na ontvangst van de getekende akte van berusting vindt de inschrijving van de echtscheiding, door een aantekening te maken in het huwelijksregister plaats. Hiervoor rekent de advocaat geen extra kosten.

 

Hoe lang duurt een akte van berusting?

 

De beschikking zal, als deze wordt ontvangen samen met de getekende akte van berusting, door de ambtenaar worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Al met al duurt dit ongeveer een week nadat de advocaat de getekende akte van berusting heeft ontvangen. Je ontvangt van de gemeente een verklaring dat de beschikking in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven. Hiermee is de echtscheiding definitief. Al deze werkzaamheden nemen wij voor je uit handen.

 

Is een akte van berusting definitief?

 

Door het ondertekenen van de akte van berusting kan de echtscheidingsbeschikking worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en is de echtscheiding definitief afgewikkeld. Let op, de beschikking van de rechtbank dient altijd te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, ook als je de akte van berusting niet hebt ondertekend. Op het ogenblik dat de beschikking drie maanden na afgifte onherroepelijk is geworden, dient de beschikking binnen 6 maanden te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Doe je dit niet op tijd, dan vervalt de beschikking en is het huwelijk niet ontbonden. Laat je dus altijd goed voorlichten door je mediator en advocaat!

 

Kijk hier voor een akte van berusting (en tevens verzoek tot inschrijving) voorbeeld.

 

AKTE VAN BERUSTING Echtscheiding voorbeeld 

 

De ondergetekende:

 

Naam:

Wonende: 

 

verklaart hierdoor kennis te hebben genomen van de beschikking d.d. ......-......-...... door de Rechtbank te, gewezen tussen partijen, bij welke beschikking de echtscheiding van partijen uitgesproken werd.

 

Ondergetekende verklaart voorts in genoemde beschikking te berusten en derhalve af te zien van alle rechtsmiddelen, welke hij tegen de beschikking zou kunnen doen gelden en verzoekt tevens de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand de echtscheidingsbeschikking in de registers te schrijven.

 

Getekend te ............ op ......-......-2020

 

……………………….